กิจกรรม Unit School เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ข่าววันที่: 18/11/2565 14:07:46

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม Unit School เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อให้บุคลากรภายในศูนย์ฯ มีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า สามารถส่งเสริมและต่อยอดให้แก่บุคคลเป้าหมาย ณ ห้องแปรรูป ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ในออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรในครั้งนี้