โครงการที่สำคัญของศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2563

1. โครงการวันยุวเกษตรกรโลก

2. โครงการอบรมพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย สร้างความรู้ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

4. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

5. โครงการพัฒนาแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ แปลงแม่พันธุ์ โรงเพาะชำและอื่นๆ 

6. โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) 

 

 ปรับปรุงเมื่อวันที่:30/04/2556 14:56:06 ( อ่านแล้ว 3843)