เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 256114:50 Sukanya วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี เป็นประธานปิดและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมยุวเกตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตร และเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น(โครงการแลกเปลี่ยนโคอิบูจิ) ปี 2561 จำนวน 8 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นางธิดารัตน์ สุขชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร หัวข้อเรื่องพืชในท้องถิ่นของหนู “กล้วย” แก่เยาวชนจากโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นางสาวภาณี บุญยเกื้อกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ก่อนเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (โครงการแลกเปลี่ยนโคอิบูจิ) ปี 2561 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นางธิดารัตน์ สุขชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร หัวข้อเรื่องพืชในท้องถิ่นของหนู “กล้วย” แก่เยาวชนจากโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง โรงเรียนวัดบ้านหนองสองตอน โรงเรียนบ้านองสิต โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว และโรงเรียนบ้านน้ำพุ ที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร ได้รับหมอบหมายแทนจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิด “ค่ายเยาวชนเกษตรไทย ครั้งที่ 4 (FYPC Camp#4)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางธิดารัตน์ สุขชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร หัวข้อเรื่องพืชในท้องถิ่นของหนู “กล้วย” แก่เยาวชนจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนวัดบ้านเก่า โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว โรงเรียนบ้านดงเสลา โรงเรียนวัดถ้ำองจุ และโรงเรียนปากนาสวน ที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดค่ายเยาวชน 4-H Summer Camp 2018 ค่ายเยาวชนเกษตรนานาชาติ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ จังหวัดระยองวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนายุวเกษตรกร ในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับเขต ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรีนายวีระศักดิ์ สุขทอง
ผู้อำนวยการศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวกิจกรรม