เมื่อวันที่ 16 -17 และ 20 พฤศจิกายน 2560 นายสมพงษ์ ราชสันเทียะ พนักงานขับรถยนต์ของศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาฝี มือแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวจีรนันท์ ไทยสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ในเขตพื้นที่ตำบลรางสาลี่และตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Conmand) ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมแควน้อย ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด กาญจนบุรีวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวสุดารัตน์ สุดจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานผู้นำเยาชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสุกัญญา เนตรสุวรรณ และนางสาวจีรนันท์ ไทยสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อคิดเห็นในกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ "การจัดการเรียนรู้ทางไกลด้านการเกษตรข้ามวัฒนธรรม : กรณีศึกษายุวเกษตรกรโรงเรียนประชามงคลกับยุวเกษตรกร สำนักส่งเสริมแห่งมหาวิทยาลัยเพอร์ดู"เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมจัดงาน "วันยุวเกษตรกรโลก" ประจำปี 2560 ภายใต้ Theme ความภูมิใจ ยุวเกษตรกรไทย ก้าวสู่ Thailand 4.0ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสวนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และซักซ้อมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรนายวีระศักดิ์ สุขทอง
ผู้อำนวยการศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์