วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรนอกโรงเรียนอำเภอท่าม่วง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และศูนย์กศน.อำเภอท่าม่วง โดยมีการประชุมคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการสภายุวเกษตกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร ภายใต้ชื่อ “กลุ่มยุวเกษตรกรท่าม่วงรวมใจ” ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี ชมการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจริยะในการผลิตพืช (ในสภาพโรงเรือน) วันที่ 19 กันยายน 2562 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมชมการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจริยะในการผลิตพืช (ในสภาพโรงเรือน) ตามโครงการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมโรงเรือนและนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกาและสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมมีการประชุมคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการสภายุวเกษตกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร ภายใต้ชื่อ “กลุ่มยุวเกษตรกร TMV ท่ามะกาวิทยาคม” มีสมาชิกจำนวน 34 ราย ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรีวันที่ 13-15 กันยายน 2562 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์ฯ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบุคลากร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีวันที่ 12 กันยายน 2562 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่ทายาทเกษตรรุ่นใหม่กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และมณฑลทหารบกที่ 17 วันที่ 4 กันยายน 2562 นาธิดารัตน์ สุขชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวศุภิสรา พรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การปลูกกล้วยและการแปรรูปกล้วย ในงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพและฝึกทักษะอาชีพของโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการแนะแนวอาชีพ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ ได้ฝึกประสบการณ์ตรง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและบริหารจัดการงานอาชีพเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 2 กันยายน 2562 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อหารือ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เกี่ยวกับงานที่ผ่านมาและงานที่จะดำเนินการ ซึ่งในที่ประชุมประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายสมยศ พ่วงอารมย์ พนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ 2 สังกัดศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 กับนางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามดูผลงานหลังจากฝึกปฏิบัติการเพาะถั่วงอกมือและการเพาะเห็ดฟางถังวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ และมีพิธีปิดการอบรมมอบใบประกาศนียบัตรวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ เป็นวันที่ 4วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ เป็นวันที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พ.อ. เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์นายวีระศักดิ์ สุขทอง
ผู้อำนวยการศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวกิจกรรม