ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ และ พนักงานราชการของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ Mr. Rechie Dagso Benaning Mr. Domingo G. Borres, Jr. และMr. Rex Guadalquiver Parro เยาวชนเกษตรกรแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์และได้นำเยาวชนเกษตรทั้ง 3 คน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรรวมทั้งศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ จุดเรียนรู้เครือข่ายของศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 นางสาวจีรนันท์ ไทยสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องการทำข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานโดยใช้ Smart Phone ให้กับคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ภายใต้กิจกรรม Unit School ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ธุรกิจเกษตรยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร พัฒนาเกษตรกรแกนนำและเครือข่าย ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้นำวิสาหกิจชุมชนและเยาวชนเกษตรที่เข้ารับฟังการอบรมเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมได้จัดทั้งไลน์กลุ่มเพื่อประสานการประกอบธุรกิจออนไลน์ 1 กลุ่ม ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นางสุกัญญา เนตรสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวศุภิสรา พรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างทัศนคติ ค่านิยมการทำการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ตำบลสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี คนใหม่ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ สุขชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวศุภิสรา พรายมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองปรือ ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับอำเภอ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างทัศนคติ ค่านิยมการทำการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรและให้ความรู้เรื่องการฝึกทักษะด้านเคหะกิจเกษตร การแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ โรงเรียนประชามงคล ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นางสุกัญญา เนตรสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างทัศนคติ ค่านิยมการทำการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านวังด้ง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีนายวีระศักดิ์ สุขทอง
ผู้อำนวยการศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวกิจกรรม