วันที่ 26 กันยายน 2560 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาวจีรนันท์ ไทยสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการจัดเวทีโครงสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวแสดงความยินดีกับ นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และกล่าวต้อนรับ นางธิดารัตน์ สุขชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ได้บรรจุรับราชการ ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11-15 กันยายน 2560 นายยุทธนา วิเศษสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2560 หลักสูตร พัฒนานักอารักขาพืชมืออาชีพ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 คน ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเลี้ยงจิ้งหรีด และการเลี้ยงชันโรง ณ แปลงเรียนรู้ การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรีร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องอาชีพทางการเกษตร "การเพาะถั่วงอกในถังพลาสติก" เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไป ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีนายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนายุวเกษตรกร ที่โรงแรมบัดดี้โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี มอบหมายให้นางสุกัญญา เนตรสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ(single command) ครั้งที่7/2560 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น4 ศาลากลาง จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายศุภสิทธิ์ ศิลปะสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลพังตรุ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุเมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2560 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ครั้งที่ 3 ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ที่เข้ามาขอใช้สถานที่ของศูนย์ฯ เพื่อจัดฝึกอบรมและพักค้าง และในวันที่ 8-9 กันยายน 2560 ได้ร่วมต้อนรับคณะอดีตยุวเกษตรกรที่มาขอใช้สถานที่ในการอบรมและพักค้าง ในโครงการยุวเกษตรกรรำลึก ครั้งที่ 2 ด้วยความเป็นกันเองนายวีระศักดิ์ สุขทอง
ผู้อำนวยการศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์