เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ได้พบปะให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมร่างกายและเรียนภาษาญี่ปุ่น แก่ผู้นำเยาวชนเกษตรที่จะไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2561 รุ่นที่ 36 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนเกษตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2561 รอบที่ 1 จำนวน 23 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน ได้มอบหมายให้นางสาวสุดารัตน์ สุดจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ นำเยาวชนเกษตรโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2561 จำนวน 23 คน และครูฝึก ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯออกให้บริการเคลื่อนที่ความรู้ด้านการเกษตร เรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดและการเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 20 มกราคม 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ แนะนำภารกิจ และพาเยี่ยมชมจุดเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แก่คณะผู้นำเยาวชนเกษตรของรัฐสมาชิกอาเซียน นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร นักจัดการงานพัฒนาสถาบันเกษตรกรวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวให้โอวาทสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนเกษตร ผู้เข้าฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2561นายวีระศักดิ์ สุขทอง
ผู้อำนวยการศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวกิจกรรม