ประชุมคัดเลือกเยาวชนเกษตร โครงการ JAEC ระดับเขต 2566 รับการสนับสนุนแผงไข่กระดาษ จากคุณชานนท์ เชื้อชุมพล ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2566 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บอุปกรณ์การเกษตร กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่และแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566 การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 การประชุมแนวทางการส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับสำนักงานพัฒนาการวิจัการเกษตร(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 การประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565 กิจกรรม Unit School เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2565นายวีระศักดิ์ สุขทอง
ผู้อำนวยการศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์