ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสสก.2 จ.ราชบุรีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลินิกไอที (Clinic IT) ครั้งที่ 1/2567เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก ปี 2566เข้าร่วมการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1/2567 เข้าร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ครั้งที่ 1/2567เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจ่ายเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2566เข้าร่วมรับฟังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566นายวีระศักดิ์ สุขทอง
ผู้อำนวยการศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์