วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสุดารัตน์ สุดจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยมีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ และติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 17 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสุกัญญา เนตรสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐมและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเกษตร หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 10 จำนวน 30 คนวันที่ 15 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสุกัญญา เนตรสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วงจัดฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเกษตร หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวัดท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 9 จำนวน 30 คนวันที่ 15 มกราคม 2562 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยบรรยายและสาธิตการเพาะถั่วงอกแบบมือถือ แจกสบู่ และต้นสมุนไพรว่านหางจระเข้ ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปจำนวน 150 ราย ณ วัดท่าเสด็จ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการเปิดงานวันที่ 14 มกราคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียนจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสุกัญญา เนตรสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเกษตร หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 8 จำนวน 30 คนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์กิจกรรมแปรรูปทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันวันที่ 9 มกราคม 2562 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศเยาวชนเกษตรโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2562 รุ่นที่ 37 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วม ณ หอประชุม ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จุดแยกท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยได้จัดจุดบริการน้ำดื่มและผ้าเย็นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน ตามโครงการ ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562นายวีระศักดิ์ สุขทอง
ผู้อำนวยการศูนย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวกิจกรรม