จัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างทัศนคติ ค่านิยมการทำการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรและให้ความรู้เรื่องการฝึกทักษะด้านเคหะกิจเกษตร การแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่า

ข่าววันที่: 21/11/2561 15:56:35