ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างทัศนคติ ค่านิยมการทำการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชน

ข่าววันที่: 21/11/2561 15:55:18