การประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ข่าววันที่: 18/11/2565 14:06:31

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อหารือ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เกี่ยวกับงานที่ผ่านมาและงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งในที่ประชุมประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี