การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ข่าววันที่: 18/11/2565 14:04:40

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศไว้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ผ่าน Facebook Live เพจสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ