ภาพข่าวกิจกรรม

# ชื่อเรื่อง สร้างเมื่อ เปิดอ่าน
1 ประชุมคัดเลือกเยาวชนเกษตร ระดับเขต 2566 30/11/2565 1
2 ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2566 30/11/2565 0
3 จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บอุปกรณ์การเกษตร 30/11/2565 0
4 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่และแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566 30/11/2565 0
5 การประชุมแนวทางการส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับสำนักงานพัฒนาการวิจัการเกษตร(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30/11/2565 0
6 การประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565 30/11/2565 0
7 รับการสนับสนุนแผงไข่กระดาษ จากคุณชานนท์ เชื้อชุมพล 18/11/2565 0
8 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 18/11/2565 0
9 กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day 18/11/2565 0
10 การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 18/11/2565 0
11 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 18/11/2565 1
12 กิจกรรม Unit School เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 18/11/2565 1
13 การประชุมบุคลากรศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 18/11/2565 0
14 การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 18/11/2565 0
15 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2565 18/11/2565 0
16 การติดตามการทำกิจกรรมด้านการเกษตรของเยาวชนเกษตร จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ 08/11/2565 1
17 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 08/11/2565 0
18 กิจกรรม “Kick off ฟื้นชีวิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” 08/11/2565 0
19 การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) รุ่นที่ 41 ครั้งที่ 1/2566 08/11/2565 1
20 งานวันยุวเกษตรกรโลก 08/11/2565 1
21 การประชุมคณะกรรมการสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2565 08/11/2565 1
22 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เสวนาและเปลี่ยนความคิดเห็นการร่างกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ประเทศไทย 08/11/2565 0
23 ผู้แทน IFYE ชาวอเมริกัน เยี่ยมชม ไร่รักกาญจน์อินทรีย์วิถีไทย 08/11/2565 0
24 การสัมมนาให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี 2566 08/11/2565 0
25 ผู้แทน IFYE ชาวอเมริกัน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ห่มรัก 08/11/2565 0
[1] 2 3 >  Last ›