ภาพข่าวกิจกรรม

# ชื่อเรื่อง สร้างเมื่อ เปิดอ่าน
1 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 29/11/2566 1
2 เข้าร่วมรับฟังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตร 29/11/2566 1
3 เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2566 29/11/2566 1
4 เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจ่าย 29/11/2566 1
5 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมส่งเสริมการเกษตร 29/11/2566 1
6 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือน 29/11/2566 1
7 เข้าร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ครั้งที่ 1/2567 29/11/2566 1
8 เข้าร่วมการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1/2567 29/11/2566 1
9 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานวันดินโลก ปี 2566 29/11/2566 1
10 เข้าร่วมการประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลินิกไอที (Clinic IT) ครั้งที่ 1/2567 29/11/2566 1
11 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสสก.2 จ.ราชบุรี 29/11/2566 1
12 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ข้าร่วมการประชุมคลินิกงานคลัง ครั้งที่ 2/2567 16/11/2566 0
13 เข้าร่วมการ Kick Off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา 16/11/2566 0
14 เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพัฒนางาน ระดับเขต 16/11/2566 0
15 เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก กบข. 16/11/2566 0
16 เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกเยาวชนเกษตร 16/11/2566 1
17 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 16/11/2566 0
18 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนงานระดับเขต 16/11/2566 0
19 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการสภากาแฟ ครั้งที่ 8 16/11/2566 0
20 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day 16/11/2566 0
21 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2566 16/11/2566 0
22 จัดงานวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี 2566 16/11/2566 0
23 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัดเตรียมสถานที่งานยุวเกษตรกรโลก ประจำปี 2566 31/10/2566 1
24 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day 31/10/2566 1
25 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเตรียมงานโครงการวันยุวเกษตรกรโลก 31/10/2566 1
[1] 2 3 >  Last ›